Team MIMAMSA 2009


The organisers of MIMAMSA 2009

Founder and Coordinator: Dr Sutirth Dey.
  • Akshaa Vatwani
  • B. Rajasekhar Reddy
  • Darshan Joshi
  • Gaurav P. Sawant
  • H. Guhan Venkat
  • Madhuresh Sumit
  • Mohammed Zuhair M. M.
  • Mohit Raghuvanshi
  • P. V. Raghu Tej
  • Piyush Agarwal
  • Sarthak Parikh
  • Shadab Alam

 
Team MIMAMSA 2009
Team MIMAMSA 2010
Team MIMAMSA 2011
Team MIMAMSA 2012
Team MIMAMSA 2013
Team MIMAMSA 2014